آمادگی ازدواج,نگرش به ازدواج,نقش مذهب در ازدواج,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره تلفنی ازدواج,مشاوره ازدواج,مشاوره انتخاب همسر,مشاوره ازدواج موفق,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره تلفنی پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج موفق,ازدواج موفق,مشاوره تلفنی ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره خانواده,مشاوره تلفنی خانواده,مشاوره خانواده تلفنی,مشاوره روانشناسی,مشاوره تلفنی روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,مشاوره تلفنی,مشاوره رهیاب,مرکز مشاوره رهیاب,مشاوره تلفنی رهیاب,مشاوره روانشناسی تلفنی رهیاب,مشاوره روانشناسی تهران,مشاوره تلفنی تهران

آمادگی ازدواج – مشاوره خانواده

نداشتن آمادگی ازدواج مانند آماده بودن برای ناکامی و شکست است. ازدواج امری خطیر است و یکی از مهم­ترین تصمیمات زندگی است که بر تمام وجوه آینده فرد تأثیر­گذار است. ازدواج می­ تواند رضایت­ آورترین یا مأیوس­ کننده ­ترین تجربه زندگی باشد. البته هیچ­گاه نمی­ توان به ازدواج به صورت کاملاً سیاه و سپید نگاه کرد. در واقع بسیاری از ازدواج­ ها از برخی جهات رضایت ­آور هستند و از برخی جهات مأیوس ­کننده ­اند. پاسخ به این سؤال که…

ادامه مطلب
آمادگی ازدواج,نگرش به ازدواج,نقش مذهب در ازدواج,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره تلفنی ازدواج,مشاوره ازدواج,مشاوره انتخاب همسر,مشاوره ازدواج موفق,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره تلفنی پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج موفق,ازدواج موفق,مشاوره تلفنی ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره خانواده,مشاوره تلفنی خانواده,مشاوره خانواده تلفنی,مشاوره روانشناسی,مشاوره تلفنی روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,مشاوره تلفنی,مشاوره رهیاب,مرکز مشاوره رهیاب,مشاوره تلفنی رهیاب,مشاوره روانشناسی تلفنی رهیاب,مشاوره روانشناسی تهران,مشاوره تلفنی تهران

عوامل موثر بر نگرش به ازدواج – مشاوره ازدواج

تأثیر خانواده و والدین بر نگرش به ازدواج نتایج چندین مطالعه نشان داده است که نگرش­ های کلی والدین در مورد روابط و زندگی خانوادگی بر نگرش به ازدواج فرزندان آن­ها تأثیر می­ گذارد. مهارت­ های رابطه­ ای از قبیل شیوه ­های نزاع و الگوهای ارتباطی از نسلی به نسل بعد منتقل می­ شود. احتمالا این انتقال دیدگاه ­ها به این شکل صورت می ­گیرد که همانطور که والدین الگوهای رفتاری مثبت و منفی فرزنداشان هستند، بچه­ ها هم از…

ادامه مطلب
آمادگی ازدواج,نگرش به ازدواج,نقش مذهب در ازدواج,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره تلفنی ازدواج,مشاوره ازدواج,مشاوره انتخاب همسر,مشاوره ازدواج موفق,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره تلفنی پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج موفق,ازدواج موفق,مشاوره تلفنی ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره خانواده,مشاوره تلفنی خانواده,مشاوره خانواده تلفنی,مشاوره روانشناسی,مشاوره تلفنی روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,مشاوره تلفنی,مشاوره رهیاب,مرکز مشاوره رهیاب,مشاوره تلفنی رهیاب,مشاوره روانشناسی تلفنی رهیاب,مشاوره روانشناسی تهران,مشاوره تلفنی تهران

نقش مذهب در ازدواج – مشاوره خانواده

یک گروه از محققان برای کشف نقش مذهب در ازدواج روزمره یک نمونه از روش­های کمیتی استفاده کردند. بسیاری از شرکت ­کنندگان اظهار داشتند که عقاید مذهبی شان بر کارکرد خانواده­ شان اثر گذاشته و محققان به این نتیجه رسیدند که به نظر می­رسد که مذهب بر ادراکات اهمیت و هدف خانوادهاثر می­گذارد. گرچه ادراکات در خصوص ماهیت به هم پیوسته خانواده و ایمان مذهبی به احتمال زیاد قرن­هاست که مطرح است. اما فقط اخیراً یک دوره خاصی همراه با…

ادامه مطلب
آمادگی ازدواج,نگرش به ازدواج,نقش مذهب در ازدواج,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره تلفنی ازدواج,مشاوره ازدواج,مشاوره انتخاب همسر,مشاوره ازدواج موفق,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره تلفنی پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج موفق,ازدواج موفق,مشاوره تلفنی ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره خانواده,مشاوره تلفنی خانواده,مشاوره خانواده تلفنی,مشاوره روانشناسی,مشاوره تلفنی روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,مشاوره تلفنی,مشاوره رهیاب,مرکز مشاوره رهیاب,مشاوره تلفنی رهیاب,مشاوره روانشناسی تلفنی رهیاب,مشاوره روانشناسی تهران,مشاوره تلفنی تهران

مشاوره پیش از ازدواج – مشاوره خانواده

ازدواج ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ است. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ باید زمانی گرفته شود که اﻃﻼﻋﺎت و دانسته ﻫﺎی ﻣﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺨﺘﮕﻲ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻧﺪك و ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ. معمولاً ﺟﺎﻣﻌﻪ را در اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎد اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲکنند. ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش ، اﻗﺘﺼﺎد ، ﺣﻜﻮﻣﺖ و دﻳﻦ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ در ﺳﺪه اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی…

ادامه مطلب
http://rahyabmoshaver.com/feed/rdf/http://rahyabmoshaver.com/feed/rss/http://rahyabmoshaver.com/feed/http://rahyabmoshaver.com/feed/atom/