مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
دریافت مستقیم نوبت مشاوره09128384678
مشاوره تلفنی سراسر کشور021-22916114
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(10 رای)

ازدواج اجباری چیست؟

یکی از اتفاقاتی که گاهی به هنگام ازدواج و به خصوص ازدواج جوان ها مطرح می‌شود، ازدواج اجباری است. ازدواج اجباری غالباً توسط والدین به فرزندان تحمیل می‌شوند. و تقریباً می‌توان گفت دختر و پسر جوان، قدرت اختیار و تصمیم‌گیری در هنگام ازدواج ندارند. و به اجبار یا خواسته والدین یا دوستان و فامیل، تن به ازدواج اجباری می‌دهند.

ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎﻫﻢ در اﺟﺒﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻓﺮاد و به خصوص جوانان باید ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ خود و با اختیار و انتخاب خود ازدواج ﻛﻨﻨﺪ. البته در برخی موارد ممکن است والدین یا فامیل و آشنایان گزینه‌ای را برای ازدواج به فردی پیشنهاد دهند. و او پس از تحقیق و بررسی، با فرد مذکور ازدواج کند. که در این نوع ازدواج را باید جدای از ازدواج اجباری دانست. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ازدواج ﻛﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ دﻻﻳﻞ او ﻣﻨﻄﻘﻲ و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﺮدو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻢ ازدواج ﻧﻜﻨﻨﺪ. و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ باشد ﻛﻪ از ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﻲ دور ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻓﺮاد را ﺣﺘﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ مجبور ﻛﺮد و آن‌ها را به آسیب‌ها و خطرات ازدواج اجباری دچار کرد.

نامزدی فرصتی برای جلوگیری از ازدواج اجباری

ﻧﺎﻣﺰدی دوراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ. و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ از ارﺗﺒﺎط ﺧﺎرج شود. اﮔﺮ ﻣﺮد ﻳﺎ زن در دوران نامزدی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ نیستند ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻋﻘﺪ، وﻋﺪه ازدواج را ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪ. خیلی‌ها ممکن است در دوران نامزدی به خاطر رو دربایستی، حفظ احترام پدر و مادر و... رابطه‌ی نامزدی را بر هم نزنند و علی رغم میل باطنی به نوعی تن به ازدواج اجباری دهند.

بسیار اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ زن ﻳﺎ ﻣﺮد در دوران ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﭘﻲ ﺑﺮده‌اﻧﺪ ﻛﻪ می‌داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲﻫﺎ، از روی ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ چقدر ﺧﺮج ﺷﺪه و ﭼﻪ ﻫﺪاﻳﺎﻳﻲ رد و ﺑﺪل ﺷﺪه و دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج اجباری داده‌اند. و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﭘﺲ از آن ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در دوران ﻧﺎﻣﺰدی اﻳﻦ ﺣﻖ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰدی را ﺑﻪ ﻫﻢ زﻧﻨﺪ و ﺧﻮد را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻌﺪی یک ازدواج اجباری ننماﻳﻨﺪ.

دلایل اصلی ازدواج اجباری چیست؟

ﮔﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮان ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج می‌کنند. مسئله ازدواج اجباری در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. در ﻫﺮدو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ازدواج اجباری روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ زﻧﻨﺪه ﺑﻮدن ازدواج اجباری ﻧﻮع اول اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ازدواج اجباری نوع اول بیشتر در ازدواج‌های فامیلی و ازدواج‌های بین یک صنف مثلاً بین خانواده‌های پزشک‌ها، مهندسان و سایر مشاغل اتفاق می‌افتد.

اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﺟﺒﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﻴﺪاﻳﻲ ﺑﺮای ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻠﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ازدواج ﻫﻤﺎن ﻗﺪر آﺳﻴﺐ زﻧﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ازدواج‌های اﺟﺒﺎری ﻧﻮع اول. مثلاً پسری تحت شرایط خاصی به دختری علاقه‌مند می‌شود. ارتباط و گپ و گفت آن‌ها ادامه می‌یابد. تا اینکه برای ازدواج اقدام می‌کنند. با جدی شدن مسئله و به میان آمدن خانواده‌ها، خیلی از عیب‌ها و آسیب‌ها آشکار می‌شود. اما پسر یا دختر هر کدام به خاطر دلبستگی خود، به نوعی خود را مجبور به ازدواج می‌کنند. و به ازدواج اجباری تن می‌دهند.

گذشت زمان و اندیشیدن به ازدواج، از ازدواج اجباری جلوگیری می‌کند

در ازدواج، اﺧﺘﻴﺎر و آزادی ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮدی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺻﺒر ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ. و ﺣﺘﻤﺎ درﺑﺎره ی آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﺪ. و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن ازدواج ﺧﻮد ﭘﻲ ﺑﺮدﻳﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ازدواج ﭘﺮﻫﻴﺰ کنید. اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﺴﺮ آﻳﻨﺪه ی ﺷﻤﺎ. و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮزﻧﺪان. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ‌ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. و از ازدواﺟﺘﺎن اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ، اﮔﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺪﻫﻴﺪ در واﻗﻊ ﻳﻚ ازدواج اجباری از ﻧﻮع دوم ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ. و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﺳﻴﺒﻬﺎی ﻳﻚ ازدواج اجباری ﺑﺮای ﺧﻮد، ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ.

در صورتی که در زمینه مشاوره ازدواج نیاز به مشاوره دارید، می توانید با مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب تماس بگیرید. همکاران ما در مرکز تخصصی مشاوره صدای رهیاب منتظر پاسخگویی به سوالات و مشکلات هموطنان عزیز هستند.

جهت استفاده از خدمات مشاوره ازدواج تلفنی صدای رهیاب باید چه کار کنم؟

هموطنان عزیز می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره ازدواج تلفنی صدای رهیاب در ساعات مختلف شبانه روز، حتی در روزهای تعطیل با ما تماس بگیرند. جهت تماس با مرکز مشاوره ازدواج تلفنی صدای رهیاب تنها به یک خط ثابت تلفن نیاز دارید. برای تماس با ما تنها کافی است شماره 9099075226 را بدون پیش شماره  و تنها از طریق تلفن ثابت شماره گیری کنید. و از مشاوره مشاوران زبده مرکز مشاوره ازدواج تلفنی صدای رهیاب استفاده نمایید.


خدمات کلان مشاوره تلفنی صدای رهیاب در زمینه مشاوره خانواده تلفنی

مشاوره طلاق تلفنی

مشاوره خانواده تلفنی

مشاوره ازدواج تلفنی

مشاوره زناشویی تلفنی

مشاوره جنسی تلفنی

مشاوره خیانت تلفنی

مشاوره زندگی مشترک نلفنی

مشاوره زنان تلفنی

مشاوره بارداری تلفنی

مشاوره جوان تلفنی

مشاوره نوجوان تلفنی

مشاوره کودک تلفنی

مشاوره نوزاد تلفنی


مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب
مشاوره دهنده تخصصی و پاسخگویی به سوالات شما
برای تماس با مشاوران خانواده ما از تلفن ثابت با شماره

9099075226

تماس حاصل فرمایید
این شماره در سراسر کشور بدون پیش شماره و از طریق تلفن ثابت قابل شماره گیری است
همه روزه از ساعت
۸ صبح تا 11 شب
حتی ایام تعطیل


شما می‌توانید در هر زمانی بین ساعات 8 صبح تا 11 شب با مرکز مشاوره تلفنی خانواده صدای رهیاب تماس بگیرید و از تجربه مشاوران زبده مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب، در حوزه های مختلف خانواده استفاده کنید.


ازدواج اجباری,ازدواج با اجبار,مشاوره ازدواج,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره تلفنی ازدواج,آسیب های ازدواج اجباری  برای مشاوره خانواده می توانید تلفنی با مشاوران مشاوره تلفنی صدای رهیاب در تماس باشید:

ازدواج اجباری,ازدواج با اجبار,مشاوره ازدواج,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره تلفنی ازدواج,آسیب های ازدواج اجباری  تلفن مرکز مشاوره تلفنی خانواده صدای رهیاب : از سراسر کشور فقط با تلفن ثابت و بدون پیش شماره 9099075226

ازدواج اجباری,ازدواج با اجبار,مشاوره ازدواج,مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره ازدواج تلفنی,مشاوره تلفنی ازدواج,آسیب های ازدواج اجباری  شبکه های اجتماعی مرکز مشاوره صدای رهیاب: کانال تلگرام مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب - صفحه اینستاگرام مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «ازدواج اجباری آسیب‌ها و چالش‌ها - مشاوره ازدواج» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 09128384678 از سراسر کشور

تماس با 0212291614 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: