مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
دریافت مستقیم نوبت مشاوره09128384678
مشاوره تلفنی سراسر کشور021-22916114
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(15 رای)

استرس پس از سانحه یا PTSD به اﺧﺘﻼﻟﻰ گفته میشود ﮐﻪ برخی از اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدثه ی ﺷﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﺮﺳﻨﺎک ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐ زا اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮس ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎرى از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺛﺎﻧﻮى در ﺑﺪن ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﻄﺮ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ «ﻣﺒﺎرزه-ﯾﺎ-ﮔﺮﯾﺰ» واﮐﻨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از آﺳﯿﺐ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﭘﺲ از آﺳﯿﺐ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﻰ از واﮐﻨﺶ‌ﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎرى از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ از ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى آن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ‌ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه شده‌اند. این افراد معمولاً ﺣﺘﻰ زﻣﺎﻧﻰ که دﯾﮕﺮ در ﺧﻄﺮ نیستند باز هم اﺣﺴﺎس اﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﺗﺮس دارند.

استرس پس از سانحه

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ دﭼﺎر اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD می‌ﺷﻮﻧﺪ؟

ﻫﺮﮐﺴﻰ در ﻫﺮ ﺳﻨﻰ ممکن است ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ استرس پس از سانحه یا PTSD ﺷﻮد. اﯾﻦ موضوع بیشتر در میان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺟﻨﮓ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﺼﺎدﻓﺎت وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﺑﻼﯾﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﻰ اتفاق می‌افتد. ﻫﻤﻪ اﻓﺮادِ دارای استرس پس از سانحه یا PTSD دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻰ ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺠﺎرب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺒﻮب هم ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ استرس پس از سانحه یا PTSD شود.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ابتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اختلال PTSD در ﻣﺪت 3 ﻣﺎه اول پس از ﺣﺎدﺛﻪ‌ی آﺳﯿﺐ‌زا آﻏﺎز ﻣﻰ‌ﺷﻮند. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ممکن است نشانه‌ها دﯾﺮﺗﺮ خود را نشان دهند. ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮاى استرس پس از سانحه یا PTSD، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌اى ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد در رواﺑﻂ ﯾﺎ ﮐﺎر اختلال اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. دوره‌ی ﺑﯿﻤﺎرى استرس پس از سانحه از ﻓﺮدى ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى رواﻧﻰ دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ و ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎس، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

نشانه‌های استرس پس از سانحه یا PTSD در افراد بزرگسال

  • ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﺪد در نشانه‌ها: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﻋﺮقﮐﺮدن. ﺧﻮابﻫﺎى ﺑﺪ یا اﻓﮑﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎک.
  • ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب : مانند دور ﻣﺎﻧﺪن از ﻣﮑﺎن ﻫﺎ، روﯾﺪادﻫﺎ، و ﯾﺎ اﺷﯿﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. یا اﺟﺘﻨﺎب از اﻓﮑﺎر ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ آﺳﯿﺐزا.
  • ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ و واﮐﻨﺶ: مانند ﺑﻪ راﺣﺘﻰ از ﺟﺎﭘﺮﯾﺪن «اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺶ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﻮدن.» دﺷﻮارى در ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ، ﻃﻐﯿﺎن ﺧﺸﻢ.
  • ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺸﺎﻧﻪ شناختی و خلقی: مانند ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن وﯾﮋﮔﻰ‌ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﺣﺎدﺛﻪ آﺳﯿﺐ زا. اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﻰ در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺟﻬﺎن. اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ. از دﺳﺖ دادن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎى ﻟﺬتﺑﺨﺶ.
/// شماره های تماس ///

مدت ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD

ﺑﺮﺧﻰ اﻓﺮاد مبتلا به این اختلال در ﻋﺮض 6 ﻣﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ‌ﯾﺎﺑﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﯾﻤﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ‌ﻣﺎﻧﺪ. در ﺑﺮﺧﻰ اﻓﺮاد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﻰ‌آﯾﺪ (ﻣﺪاوم ﻣﻰ ﺷﻮد). و گاه این موضوع به قدری حاد می‌شود که عملاً قابل درمان نیستند.

نشانه‌های ﮐﻮدﮐﺎن مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ممکن است واﮐﻨﺶ‌ﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪى ﺑﻪ آﺳﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ (ﮐﻤﺘﺮ از 6 ﺳﺎل) اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ: ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن رﺧﺘﺨﻮاب ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮى اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻮاﻟﺖ. ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ تکلم ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ در ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن. ﺑﺮون رﯾﺰى ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎزى. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﯾﮕر. ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﻰ شبیه به ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺮب، ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ، و ﯾﺎ اﺧﻼﻟﮕﺮاﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺮدن اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﮑﺎر اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭼﻄﻮر استرس پس از سانحه یا PTSD درمان می شود؟

افراد مبتلا به این اختلال باید ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻼﻣﺖ روان مجرب درﻣﺎن ﺷﻮد. روش‌های درﻣﺎن اﺻﻠﻰِ این بیماری عبارتند از: روان درﻣﺎﻧﻰ (ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﻰ)، دارو درمانی، و ترکیبی از روان‌درمانی و دارودرمانی. باید توجه داشت که روش درمان ﻫﺮ فرد مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD متفاوت است. و اختلال PTSD ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾن درﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﺷﺨﺺ مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى دﯾﮕﺮى ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

نشانه های ابتلا به استرس پس از سانحه

به همین خاطر افراد مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD بهتر است ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن را ﺑﺮاى ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. در صورتی که نیاز به مشاوره بیشتر در زمینه انواع استرس دارید، می توانید با مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب تماس بگیرید. همکاران ما در مرکز تخصصی مشاوره روانشناسی صدای رهیاب منتظر پاسخگویی به سوالات و مشکلات هموطنان عزیز هستند.

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «استرس پس از سانحه چیست؟» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 09128384678 از سراسر کشور

تماس با 0212291614 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: