مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
مشاوره تلفنی سراسر کشور:9099075226
مشاوره تلفنی استان تهران:9092305648
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(23 رای)

آموزش در دانشـگاه آزاد اسـلامی براساس نظام واحدي است. در این نظام هر درس با توجه بـه سرفصل و حجم مطالب از یـک، دو، سـه و یـا چهـار واحـد درسی تشکیل شده است. دانشجویان در هر نیمسال تحصـیلی با انتخاب تعدادي از دروس براساس ضوابط مربوطه و حضور در کلاسهاي نظري و عملی آنها، در پایان نیمسال تحصـیلی در امتحان آن دروس شرکت مـی نمایند و پـس از موفقیت در امتحان کلیه دروس، فارغ التحصیل می شوند. دانشگاه آزاد اسلامی به دو صورت ثبت نام با آزمون (آزمون سراسری سازمان سنجش) و ثبت نام بدون آزمون دانشجو می پذیرد. برای اطلاع از کدرشته محلهای با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد لازم است دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دانلود کرده و مطالعه نمایید.

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

دانشگاه آزاد برای ثبت نام با آزمون و بدون آزمون داوطلبان دفترچه انتخاب رشته مجزا منتشر می نماید. ثبت نام با آزمون که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش انجام می شود شامل رشته های پزشکی و برخی رشته های غیر پزشکی است. ثبت نام بدون آزمون نیز تنها شامل رشته های غیر پزشکی می باشد. داوطلبان ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد، می توانند با استفاده از کد دسترسـی انتخـاب رشته که از طریق سازمان سنجش و کارنامه کنکور سراسری داوطلبان اعلام می شود، به سایت www.azmoon.org مراجعه کرده و نسبت به انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 اقدام کنند. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می توانید روی لینک های زیر کلیک کنید:

<< دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 بدون آزمون >>

<< دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 با آزمون >>

پس از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، چنانچه سوال و یا ابهامی در مورد مندرجات دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 دارید، می توانید با مشاوران انتخاب رشته صدای رهیاب تماس حاصل فرمایید:

/// شماره های تماس ///

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 - انواع نظام آموزشی

دانشگاه آزاد به دو صورت تمام وقت و پاره وقت دانشجو می پذیرد. نظام آموزشـی تمـام وقـت: ایـن نظـام آموزشـی بـراي دانشجویانی است که تمامی وقت خود را صرف تحصـیل در دانشگاه می نمایند و کلاسهاي درس آنها ممکن است صبح یـا عصر و یا هر دو وقت باشد. حداکثر طول مـدت تحصـیل در نظام آموزشی تمام وقت براي دوره کارشناسی پیوسـته 6 سـال می باشد. نظام آموزشی پاره وقـت: نظـام آموزشـی پاره وقت در مقطع کارشناسی رشـته هـاي غیرپزشـکی در تعداد زیادي از واحدهاي دانشگاهی ایجاد شده است.

حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی پاره وقت 8 سـال میباشد. چنانچه دانشجویان نظام آموزشی پاره وقت امکـان انتخـاب و گذراندن واحدهاي درسی بیشـتري را در هـر نیمسـال داشـته باشند می توانند این دوره را مانند دانشـجویان نظـام آموزشـی تمام وقت در حداقل مدت طی نمایند. قابل ذکر است کـه بـه فـارغ التحصـیلان ایـن نظـام آموزشی مانند نظام آموزشی تمام وقت مدرك تحصیلی رسمی مربوط به نظام آموزشی پاره وقت اعطاء خواهد شد. از لحاظ ارزش علمی و استخدامی بـین مـدرك فراغـت از تحصیل تمام وقت و پاره وقت اختلافی وجود ندارد.

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 - شرایط عمومی ثبت نام

 • اعتقاد و التزام عملـی بـه اسـلام و یـا یکـی از ادیـان تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران (مـلاك، وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت نام است).
 • نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامی ایران.

مصادیق عناد شامل: 1- مبارزه مسلحانه با نظـام جمهوري اسلامی ایران 2- داشتن وابسـتگی تشـکیلاتی بـه گروهک هاي محارب 3- پرداخت کمک مالی بـه گروهک هـاي محارب یا هواداري تشـکیلاتی از آن گروهکهـا و یـا داشـتن عضـویت در آنهـا 4- تبلیـغ ماتریالیسـم و ادیـان سـاختگی می باشد.

 • نداشتن فساد اخلاقی.
 • داشتن توانـایی جسـمی متناسـب بـراي تحصـیل در رشته هاي انتخابی.
 • دانشگاه تعهدي براي تـأمین خوابگـاه و یـا امکانـات رفاهی دیگر جهت دانشجویان ندارد. لیکن چنانچه واحـدهاي دانشگاهی امکاناتی در ایـن مـورد داشـته باشـند، در اختیـار دانشجویان غیربومی قرار خواهند داد.
 • جابجـایی، انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع میباشد.

تذکر مهم: شهریه پذیرفته شدگان واحـدها، پـردیسهـا و مراکز بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی براساس شهریه مصـوب سالانه واحدها، پردیسها و مراکز بـین المللـی و تـا دو برابـر شهریه واحـدهاي داخلـی دریافـت خواهـد گردیـد. شـهریه پذیرفته شدگان واحدهاي خارج از کشـور بـه صـورت ارزي دریافت میشود و بیش از 2 برابـر شـهریه واحـدهاي داخـل کشور می باشد.

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 - شرایط اختصاصی ثبت نام

 • داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه و یا اشتغال به تحصـیل در دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه الزامی است.
 • دارندگان دیپلم فنی و حرفه اي و کاردانش نظام جدید که فاقد مدرك پیش دانشگاهی و یا مدرك کاردانی مـی باشـند حق ثبت نام در این دوره را ندارند.
 • فارغ التحصیلان دوره هاي کـاردانی(اعـم از پیوسـته و ناپیوسته) غیرمشمول مجاز به ثبت نام در این دوره می باشند.
 • فارغ التحصیلان دوره هاي کاردانی علوم پزشـکی غیـر مشمول مجاز به ثبت نام در رشته هاي دیگـر در مقـاطع بـالاتر می باشند (مشروط بر آن که تعهدات خدمت خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام داده باشـند، بـدیهی است این قبیل از فارغ التحصیلان، به هنگام ثبت نـام در محـل دانشگاهی باید گواهی پایـان طـرح نیـروي انسـانی را ارائـه نمایند).
 • براساس مصوبات شـوراي عـالی انقـلاب فرهنگـی و شوراي عالی برنامه ریزي دارندگان مدرك حوزوي مورد تأیید حوزه علمیه قم که معادل دیـپلم کامـل نظـام قـدیم متوسـطه میباشد (حداقل لمعتین و اصـول) بـه شـرط آنکـه مشـمول وظیفه عمومی نبوده و همزمان در حوزه علمیه تحصیل ننمایند میتوانند در رشته هاي گروه علوم انسـانی دانشـگاه ثبـت نـام نمایند.
 • افراد مشمولی که قبلاً در دانشـگاه تحصـیل نمـوده و اخراج شده یا از تحصیل منصرف گردیده اند و تحصیلات آنان ناتمام مانده و یا منجر به دریافت مدرك مقطع پایینتـر شـده است مجاز به ثبت نام نمی باشند مگـر افـرادي کـه موفـق بـه دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفـه عمومی شده باشند.

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 - مراجعه متقاضیان به دانشـگاه جهـت ثبت نام نهایی 

کلیه متقاضیان این دوره لازم است پـس از اتمـام فرآینـد ثبت نام و تهیه نسخه چاپی رسید ثبت نام، با در دسـت داشـتن رسید مذکور و مدارك لازم براي آگاهی از زمان ثبت نام قطعی به محل دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند. شروع بـه تحصـیل پذیرفته شدگان از نیمسال اول سـال تحصـیلی 97-98 خواهـد بود.

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 - تذکرات مهم درخصوص مشمولان وظیفه عمومی

 1. مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمـیباشـند و در صورت قبولی در این مرحله معافیت تحصیلی بـراي آنـان صادر نگردیده و دانشگاهها مجاز به ثبت نام از آنها نمی باشند.
 2. دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت دوره ضـرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند (بـه جـز افرادي که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شده اند).
 3. ترخیص سربازان حین خدمت صـرفاً جهـت ادامـه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر مجـاز بـوده و تـرخیص آنان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد.
 4. دانشجویانی کـه تمایـل بـه انصـراف و شـروع بـه تحصیل مجدد دارند در طول تحصیلات دانشگاهی فقـط یـک بار مجاز به انصراف میباشند مشروط بر این کـه در سـنوات مجاز تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شـروع بـه تحصیل مجدد بیش از یک سال سپري نشده باشد.
 5. دانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر (پیوسـته) کـه پس از انصراف یا اخـراج بـا اخـذ مـدرك مقطـع پـایینتـر فارغ التحصیل شناخته میشوند تا پایان خدمت دوره ضـرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نیستند.
 6. کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل همزمـان بـا انجـام خدمت نیستند و در صـورت پـذیرش در دانشـگاه و داشـتن شرایط ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.
 7. ثبت نام قطعی و تحصـیل پذیرفتـه شـدگان در دوره کارشناسی پیوسته سال 97 موکول به صدور مجـوز ثبـت نـام توسط سازمان وظیفه عمومی و دوایر پلیس +10 میباشـد. در غیر این صورت از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 - ضوابط و مقررات صندوق رفاه و بیمه دانشجویی

تسهیلات مالی دانشجویی

 • قرض الحسنه ها از نظر مدت زمـانی بـه سـه دسـته کوتـاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میگردند.
 • قرض الحسنه کوتاه مدت 6 مـاه، میان مدت 12 ماه، بلند مدت 60 ماه.
 • قرض الحسنه هـاي کوتـاه مـدت و میـان مـدت در زمـان تحصیل دانشجو تسویه میگردند.

الف – وام هاي کوتاه مدت کوتاه مدت 3 تا 6 ماهه بدون بهره و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه حساب شود. ب – وام هاي میان مدت اینگونه تسهیلات به دانشجویانی تعلق میگیرد کـه بـراي باز پرداخت نیاز به مهلت بیشتري دارند و از محـل اعتبـارات شُعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها طبق ضـوابط و مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته میشود و در زمـان تحصیل دانشجو تسویه میگردد. ج – وام هاي بلند مدت

 1. منابع داخلی
 2. منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

- این نوع تسهیلات در اختیار دانشجویانی قرار مـیگیـرد که در حین تحصیل قادر به تأمین و پرداخت شهریه و اقسـاط قرض الحسنه خود نمی باشند. انواع قرض الحسنه - کمک هزینه اجاره بابت تأمین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان در طول مدت تحصیل پرداخت میشود. در طـول سال یک بار و صرفاً جهـت مسـکن دانشـجویان غیـر بـومی میباشد با باز پرداخت 12 ماهه. - کمک هزینه تحصیلی بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی براي مدت یک بار در طول تحصیل قابل پرداخت میباشد.

- کمک هزینه ازدواج این وام از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق میگیرد کـه در زمـان دانشجویی متأهل شده باشند. یک بار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت میشود. دانشجویان حـداکثر یـک سـال پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند. - وام ضروري وام ضروري صرفاً جهت عمـل جراحـی، بستري در بیمارستان، هزینه دارو بیماريهاي خاص و زایمـان میباشد. تبصره 1: وام کوتاه مدت شهریه فاقد کارمزد میباشد.

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: