مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
دریافت مستقیم نوبت مشاوره09128384678
مشاوره تلفنی سراسر کشور021-22916114
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(13 رای)

انتخاب رشته کنکور سراسری 97

داوطلبان کنکور 97 پس از پشت سر گذاشتن ماراتن سخت و حساس آزمون کنکور 97 در اوایل تیرماه، حال وارد مرحله آخر یعنی انتخاب رشته کنکور شده اند. لذا دقت در انتخاب رشته برای جلوگیری از هر گونه اشتباه و بر باد رفتن تلاش های یک ساله داوطلبان بسیار ضروری است. برای این مهم، اولین کار مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته کنکور و همچنین مشاوره با افراد با تجربه در این زمینه است.

دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید:

<<لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 علوم ریاضی و فنی>>

<<لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 علوم تجربی>>

<<لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 علوم انسانی>>

<<لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 هنر و زبان>>

<<لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته بخش پیوست ها>>

در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام در مورد مندرجات دفترچه انتخاب رشته کنکور و یا انجام انتخاب رشته خود با کمک مشاوران صدای رهیاب به صورت تلفنی یا حضوری می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

دفترچه انتخاب رشته کنکور,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

دفترچه انتخاب رشته کنکور 97

با توجه به اهمیت موضوع انتخاب رشته، به داوطلبان گرامی توصیه می کنیم با نهایت دقت دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 مربوط به رشته خود را مطالعه نمایند.

به منظور آسایش داوطلبان گرامی، در زیر چند بخش مهم از دفترچه انتخاب رشته کنکور را معرفی می کنیم:

نکات ابتدایی انتخاب رشته کنکور

  • داوطلباني ميتوانند رشته هاي تحصيلي دوره هاي مختلف (اعم از متمركز و نيمه متمركز) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را انتخاب نمايند كه بـر اسـاس كارنامه نتيجه اوليه، مجاز به انتخاب رشته در دوره مورد نظر شده باشند.
  • آن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا سه گروه آزمايشي شركت نموده و بر اساس كارنامه نتيجه اوليه در دو گروه و يا هر سه گروه آزمايشي مربوط مجاز به انتخاب رشته شده اند، لازم است كليه كدرشته هاي مورد علاقه خود را از هر يك از گروه هاي آزمايشي مربـوط از طريـق اينترنـت منحصـراً در يـك فـرم انتخاب رشته از اولويت 1 تا 150 وارد نمايند.
  • با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كدرشته هاي انتخابي بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروه ها و يا معدل كتبي ديپلم (در رشته هايي كـه پـذيرش آنهـا صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي است) و با رعايت ساير ضوابط و شرايط صورت مي پذيرد، لذا اولويت كدرشته هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي صرفاً تقدم ترتيب علاقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محلهاي انتخابي وي تعيين مي كند و تأثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد.

جدول زمان بندي انتخاب رشته کنکور تا اعلام نتايج کنکور سراسري

انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان نیمه دوم مرداد
اعلام اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص هفته اول شهریور
اعلام نتايج نهايي آزمون نیمه دوم شهریور
استقرار كارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1397 بر روي سايت سازمان هفته اول مهر
اعلام اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي نيمه متمركز هفته آخر مهر

جدول نحوة گزينش رشته هاي تحصيلي دوره هاي مختلف

دفترچه انتخاب رشته کنکور,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

دفترچه انتخاب رشته کنکور - بومی گزینی

  • در رشته هايي كه نوع گزينش آنها كشوري است، بومي گزيني اعمال نخواهد شد.
  • داوطلبان سهميه ايثارگران (اعم از سهميه 25درصدي و سهميه 5درصدي) و رزمندگان براي پذيرش در تمام كدرشته محل هايي كـه داراي شرايط خاصي (مانند محروم، مخصوص، دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد و...) نمي باشند، در سهميه مربوطه ( 25درصد و 5درصد ايثارگران) بومي محسـوب ميشوند.
  • گزينش اغلب رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز (روزانـه) به صورت كشوري است.

پذيرش دانشجو در مناطق محروم: بر اساس مصوبه جلسه سي و سوم شوراي عالي انقلاب فرهنگـي مـورخ 66/3/14 و بـه منظـور تـأمين نيـروي متخصـص استانهاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرسـتان و هرمزگـان در رشـته هـاي مـورد نيـاز برحسب نظر استانداري هاي اين استانها و به تعداد 500 نفر از داوطلبان بومي استانهاي مذكور در دانشگاهها پذيرش ميشوند. بديهي است كـه پـذيرش در ايـن رشته ها به صورت آزاد و از بين داوطلبان بومي هر يك از استانهاي مذكور انجام ميشود.

تبصره: تغيير رشته پذيرفته شدگان اين طرح ممنوع ميباشد و انتقال محل تحصيل منوط بـه موافقـت اسـتانداريهـا و در محـدوده دانشـگاه هـاي واقـع در قطـب دانشگاهي مي باشد.

دفترچه انتخاب رشته کنکور - ملاک های انتخاب رشته

  • كليه ضوابط، شرايط و مقررات مندرج در دفترچه انتخاب رشته کنکور و همچنين اطلاعيه هاي سازمان مندرج در هفته نامه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش آمـوزش كشور، در گزينش داوطلبان ملاک خواهد بود، لذا لازم است به موارد ذكر شده توجه داشته باشيد.
  • در گزينش نهايي داوطلبان، نمره كل اكتسابي آنان در زيرگروه مربوط به رشته يا رشته هاي انتخابي و يا معدل كتبي ديپلم (در رشته هايي كه پذيرش آنهـا صـرفاً بـر اسـاس سوابق تحصيلي است)، ملاك خواهد بود. رتبه كل مندرج در كارنامه اوليه به هيچ وجه در گزينش مؤثر نيست.
  • به كليه ضوابط و شرايط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که در دفترچـه انتخاب رشته کنکور درج گرديـده، توجه داشته باشيد.
  • عوامل تأثيرگذار بر انتخاب رشته تحصيلي داوطلبان شامل عوامل بيروني و عوامل دروني مي شود. مهمترين عوامل بيروني تأثيرگذار عبارتند از: خـانواده، محـيط آموزشـي، افراد تأثيرگذار در زندگي فرد، گروه هاي همسالان و رسانه ها، محيط دانشگاهي و جايگاه اجتماعي و عوامل دروني مهم تأثيرگذار بـر ايـن امـر عبارتنـد از: هـدف، انگيـزه، علاقه، ارزشها، شناخت، توان و استعداد علمي، ويژگي هاي شخصيتي و تجربيات. توصيه ميشود جهت انتخاب رشته صحيح و آگاهانه از نظرات افرادي استفاده كنيـد كـه داراي اطلاعات كافي باشند و به آنها اطمينان و اعتماد داريد و از منابعي كه جهت بالا بردن آگاهي شما در اين زمينه توسط سازمان سنجش منتشر گرديده، بهـره بـرداري نماييـد. همچنين سعي كنيد محدوديت ها و شرايط خاص خود را در نظر داشته، تصوير روشني از عوامل دروني فوق داشته باشيد و پس از انجام مشورت هاي لازم، جمع بندي و براساس نتايج حاصله، تصميم گيري كنيد.

جهت استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی صدای رهیاب باید چه کار کنم؟

مشاوره روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,خدمات مرکز مشاوره روانشناسی,شماره تلفن مشاوره روانشناسی,مرکز مشاوره روانشناسی تهران

هموطنان عزیز می توانند در ساعات مختلف شبانه روز از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب، حتی در روزهای تعطیل با ما در تماس باشند. جهت تماس با مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب تنها کافی است شماره های زیر را بدون پیش شماره  و تنها از طریق تلفن ثابت شماره گیری کنید. و از مشاوران مرکز مشاوره تلفنی تحصیلی، روانشناسی و خانواده صدای رهیاب استفاده نمایید:

تماس از سراسر کشور: فقط از تلفن ثابت و بدون پیش شماره:     ۹۰۹۹۰۷۵۲۲۶

تماس فقط از استان تهران: فقط از تلفن ثابت و بدون پیش شماره: ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۸


شرایط ثبت نام کنکور , شرایط ثبت نام کنکور سراسری , شرایط ثبت نام کنکور 97 , شرایط ثبت نام کنکور سراسری 97 , شرایط شرکت در کنکور , شرایط شرکت در کنکور سراسری , شرایط شرکت در کنکور 97 , شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 , ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تحصیلی تلفنی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تحصیلی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره برنامه ریزی کنکور ریاضی , برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی , انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی , ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98,ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, کنکور ریاضی, کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور رباضی, ثبت نام کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور, ثبت نام با تاخیر, ثبت نام با تاخیر کنکور ریاضی 98, ثبت نام با کنکور ریاضی ,کنکور ریاضی, کنکور 97, کنکور 96, کنکور فیزیک, کنکور ریاضی و فیزیک, کنکور بدون آزمون, انتخاب رشته بدون آزمون , قبولی مهندسی, رشته ریاضی و فیزیک,مهندسی برق, مهندسی مکانیک, مهندسی کامپیوتر, مهندسی عمران, مهندسی معماری, مهندسی صنایع, مهندسی نفت, مهندسی الکترونیک, مهندسی برق مخابرات, مهندسی دریا, مهندسی کشاورزی, مهندسی برق قدرت, مهندسی شهرسازی, مهندسی سازه, مهندسی نقشه برداری, مهندسی خطوط ریلی, مهندسی کنترل فرآیند, مهندسی مکانیک جامدات, مهندسی هوا و فضا, مهندسی کامپیوتر, مهندسی فناوری اطلاعات, مهندسی پلیمر, مهندسی معدن, مهندسی ساخت و تولید , مهندسی شیمی , مهندسی مواد , مهندسی پزشکی و مهندسی انرژی مشاوره تلفنی نظام وظیفه,مشاوره تلفنی تحصیلی,مشاوره تلفنی رهیاب  برای مشاوره تحصیلی تلفنی می توانید با مشاوران مشاوره تلفنی صدای رهیاب در تماس باشید:

شرایط ثبت نام کنکور , شرایط ثبت نام کنکور سراسری , شرایط ثبت نام کنکور 97 , شرایط ثبت نام کنکور سراسری 97 , شرایط شرکت در کنکور , شرایط شرکت در کنکور سراسری , شرایط شرکت در کنکور 97 , شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 , ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تحصیلی تلفنی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تحصیلی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره برنامه ریزی کنکور ریاضی , برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی , انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی , ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98,ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, کنکور ریاضی, کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور رباضی, ثبت نام کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور, ثبت نام با تاخیر, ثبت نام با تاخیر کنکور ریاضی 98, ثبت نام با کنکور ریاضی ,کنکور ریاضی, کنکور 97, کنکور 96, کنکور فیزیک, کنکور ریاضی و فیزیک, کنکور بدون آزمون, انتخاب رشته بدون آزمون , قبولی مهندسی, رشته ریاضی و فیزیک,مهندسی برق, مهندسی مکانیک, مهندسی کامپیوتر, مهندسی عمران, مهندسی معماری, مهندسی صنایع, مهندسی نفت, مهندسی الکترونیک, مهندسی برق مخابرات, مهندسی دریا, مهندسی کشاورزی, مهندسی برق قدرت, مهندسی شهرسازی, مهندسی سازه, مهندسی نقشه برداری, مهندسی خطوط ریلی, مهندسی کنترل فرآیند, مهندسی مکانیک جامدات, مهندسی هوا و فضا, مهندسی کامپیوتر, مهندسی فناوری اطلاعات, مهندسی پلیمر, مهندسی معدن, مهندسی ساخت و تولید , مهندسی شیمی , مهندسی مواد , مهندسی پزشکی و مهندسی انرژی مشاوره تلفنی نظام وظیفه,مشاوره تلفنی تحصیلی,مشاوره تلفنی رهیاب  تلفن مشاوره تلفنی صدای رهیاباز سراسر کشور فقط با تلفن ثابت و بدون پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۵۲۲۶ و 9092305648

شرایط ثبت نام کنکور , شرایط ثبت نام کنکور سراسری , شرایط ثبت نام کنکور 97 , شرایط ثبت نام کنکور سراسری 97 , شرایط شرکت در کنکور , شرایط شرکت در کنکور سراسری , شرایط شرکت در کنکور 97 , شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 , ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تحصیلی تلفنی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تحصیلی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره برنامه ریزی کنکور ریاضی , برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی , انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی , ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98,ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, کنکور ریاضی, کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور رباضی, ثبت نام کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور, ثبت نام با تاخیر, ثبت نام با تاخیر کنکور ریاضی 98, ثبت نام با کنکور ریاضی ,کنکور ریاضی, کنکور 97, کنکور 96, کنکور فیزیک, کنکور ریاضی و فیزیک, کنکور بدون آزمون, انتخاب رشته بدون آزمون , قبولی مهندسی, رشته ریاضی و فیزیک,مهندسی برق, مهندسی مکانیک, مهندسی کامپیوتر, مهندسی عمران, مهندسی معماری, مهندسی صنایع, مهندسی نفت, مهندسی الکترونیک, مهندسی برق مخابرات, مهندسی دریا, مهندسی کشاورزی, مهندسی برق قدرت, مهندسی شهرسازی, مهندسی سازه, مهندسی نقشه برداری, مهندسی خطوط ریلی, مهندسی کنترل فرآیند, مهندسی مکانیک جامدات, مهندسی هوا و فضا, مهندسی کامپیوتر, مهندسی فناوری اطلاعات, مهندسی پلیمر, مهندسی معدن, مهندسی ساخت و تولید , مهندسی شیمی , مهندسی مواد , مهندسی پزشکی و مهندسی انرژی مشاوره تلفنی نظام وظیفه,مشاوره تلفنی تحصیلی,مشاوره تلفنی رهیاب  شبکه های اجتماعی مشاوره تلفنی صدای رهیاب : کانال تلگرام مشاوره تلفنی صدای رهیاب – صفحه اینستاگرام مشاوره تلفنی صدای رهیاب

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «دفترچه انتخاب رشته کنکور - آزمون سراسری 97» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: