مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
دریافت مستقیم نوبت مشاوره09128384678
مشاوره تلفنی سراسر کشور021-22916114
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(16 رای)

داوطلبان ثبت نام کنکور 97 باید از شرایط ثبت نام کنکور با خبر باشند و بدانند که آیا واجد شرایط شرکت در این آزمون بزرگ هستند یا خیر. مطلع بودن از شرایط ثبت نام کنکور تاثیر بسزایی در فرآیند ثبت نام کنکور دارد. شرایط ثبت نام کنکور به دو قسمت قابل تفکیک می باشد. این دو قسمت شامل شرایط عمومی شرکت در کنکور  و شرایط اختصاصی شرکت در کنکور تقسیم می شود. البته شرایط ثبت نام کنکور تجربی 98 با شرایط ثبت نام کنکور ریاضی 98 و سایر گروه های آزمایشی یکسان می باشد. شرایط ذکر شده بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 96 نوشته شده است و طبق معمول هرساله دچار تغییرات بسیار ناچیزی می شود اما بلافاصله بعد از منتشر شدن دفترچه کنکور سراسری 97 توسط سازمان سنجش و آموزش کشور، اطلاعات و تغییرات صورت گرفته در سایت رهیاب به نشانی Rahyabmoshaver.com به روزرسانی می شود . در این مطلب به بررسی شرایط عمومی ثبت نام کنکور ، شرایط اختصاصی ثبت نام کنکور و نکات مهم برای ثبت نام کنکور خواهیم پرداخت.

شرایط ثبت نام کنکور

شرایط ثبت نام کنکور در هر گرایش با شرایط سایر رشته های تحصیلی مانند کنکور تجربی، کنکور انسانی، کنکور هنر ، کنکور زبان تفاوتی ندارد. تنها نکته ای که باید در این جا به توضیح آن پرداخت. این است که برای ثبت نام کنکور ریاضی 98 تنها کافی است داوطلب در یکی از رشته های دبیرستان (رشته های نظری) دارای دیپلم و پیش دانشگاهی باشد. البته توصیه می شود که اگر یک داوطلب سعی دارد در دو رشته مختلف تحصیلی مانند رشته تجربی و رشته ریاضی اقدام به ثبت نام نماید، باید برای هر رشته کارت های اعتباری جدا از سایت سنجش و آموزش کشور خریداری نماید و بر اساس دستور العمل های داده شده اقدام به ثبت نام نماید.

مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,اعتماد به نفس,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

شرایط عمومی ثبت نام کنکور

 • الف - اعتقاد به سلام و یا یکی از ادیان تشریح شده در قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران جهت ثبت نام کنکور سراسری .
 • ب - ملتزم بودن به احکام عملی اسلام (انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات).
  تبصره 1 - ملاک وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت نام کنکور سراسری است.
  تبصره 2 - اقلیت های دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی، از این شرط مستثنی هستند (به شرط عدم تجاهر به نقض احکام اسلام).
 • ج - عدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران .
 • د - نداشتن سابقه عضويت در ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلام هاي انجام شده .
 • ه -  عدم احراز فساد اخلاقي.
 • و -  عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغال (در صورت اشتغال قبلي).
 • ز -  برخورداري از توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر.

شرایط اختصاصی ثبت نام کنکور

شرایط ثبت نام کنکور: شرط اختصاصی اول

داشتن ديپلم دوره چهار ساله متوسطه نظام قديم آموزش متوسطه و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي كه حداكثر تـا تـاريخ 1397/6/31 اخذ شود و يا داشتن مدرك كارداني (فوق ديپلم).

تبصره 1:

دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و دارندگان مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فنـي و حرف هاي وزارت آموزش و پرورش و همچنين آن دسته از داوطلبان مذكور كـه حـداكثر تـا 1397/6/31 در مقطـع كـارداني (فـوق ديـپلم) فارغ التحصيل مي شوند، حق ثبت نام کنکور در آزمون سراسري را خواهند داشت.

تبصره 2:

فارغ التحصيلان دوره كارداني رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي به شرطي مي توانند در آزمون سراسـري سـال 1397 شـركت نمايند كه خدمات قانوني مقرر را تا تاريخ 1397/6/31 و يا 1397/11/30 به پايان برسانند. بديهي است اين قبيل از فـارغ التحصـيلان در صورت موفقيت، به هنگام ثبت نام کنکور سراسری در رشته قبولي بايد گواهي پايان طرح نيروي انساني را ارائه نمايند.

تبصره 3:

فارغ التحصيلان دوره كارداني رشته هاي تحصيلي گروه هاي آموزشي غير پزشكي حـداكثر تـا 1396/6/31 بـه شـرطي مـي تواننـد در آزمون سراسري سال 1397 شركت نمايند كه تعهدات و خدمات قانوني را انجام داده باشند.

شرایط ثبت نام کنکور: شرط اختصاصی دوم

دانشجوي دوره روزانه (به جز دانشجويان مشمول تبصره هاي 2 و 3 بند الف) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي نباشد.

تبصره 1:

دانشجويان ورودي قبل از سال 1395دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي (به جز دانشجويان مشمول تبصره هاي 2 و 3 بنـد الف) چنانچه واجد ديگر شرايط مندرج در اين دفترچه (مخصوصاً مقررات نظام وظيفـه) باشـند و حـداكثر تـا تـاريخ 96/12/1 از تحصـيل انصراف قطعي حاصل نمايند، حق ثبت نام کنکور سراسری و شركت در اين آزمون را دارند.

تبصره 2:

دانشجويان اخراجي آموزشي موضوع موارد مرتبط آيين نامه آموزشي و همچنين دانشجويان دوره كارشناسي كه مدرك معادل كارداني (اعم از كارداني عمومي و يا كارداني) را اخذ نموده اند نيز مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافي پس از تسويه حساب كامل بـا مؤسسـه ذيربط و همچنين اداره كل امور دانشجويان داخل و صندوق رفاه دانشجويان وزارت ذيربط و در صورت نداشتن مشـكل نظـام وظيفـه (بـراي برادران) حق ثبت نام کنکور سراسری داشته و محدوديتي در انتخاب رشته ندارند. بديهي است اين دسته از داوطلبان مي توانند كليه تعهدات مربوط را پـس از اتمام تحصيلات خود به صورت يكجا به انجام برسانند.

شرایط ثبت نام کنکور: شرط اختصاصی سوم

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1362/12/6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (سـتاد انقـلاب فرهنگـي وقـت)، متقاضـياني كـه از سـال تحصـيلي 1363-64 به بعد، دو نوبت در آزمون هاي ورودي (دوره هاي روزانه) رشته هاي تحصيلي متمركز و يا نيمه متمركز پذيرفته شـده باشـند، حـق ثبت نام در آزمون سراسري سال 1397 را نخواهند داشت.

شرایط ثبت نام کنکور: شرط اختصاصی چهارم

پذيرفته شده دوره هاي روزانه آزمون سراسري سال 1396 (اعم از رشته هاي متمركز و يا نيمـه متمركـز)، در صـورت ثبـت نـام کنکور و شـركت در آزمون سراسري سال 1397، منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي غير روزانه (نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري، پيام نـور، غير انتفـاعي، ظرفيت مازاد، پرديس خودگردان و مجازي) بوده و فقط در اين دوره ها گزينش خواهند شد. 

شرایط ثبت نام کنکور: شرط اختصاصی پنجم

دانشجويان دوره هاي نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري، مجازي، ظرفيت مازاد و پـرديس خـودگردان دانشـگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي، دانشگاه پيام نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي و... (بـه شـرط نداشـتن مشـكل نظـام وظيفـه بـراي بـرادران)، مي توانند. بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري سال 1397 ثبت نام و شركت نمايند.

بديهي است ايـن دسـته از داوطلبـان در صـورت موفقيت و قبل از ثبت نام کنکور سراسری در رشته قبولي جديد، لازم است. از رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط (فرم انصـراف قطعي از تحصيل) را به مؤسسه ذيربط ارائه نمايند. لازم به توضيح است كه اين دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصيل در رشته محل قبولي قبلي خود را ندارند.

مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,اعتماد به نفس,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

تبصره:

دانشجويان دوره هاي فوق كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، به منظور ثبت نام کنکور سراسری و شركت مجدد در آزمـون سراسـري لازم اسـت بـه ضوابط مربوط به مقررات وظيفه عمومي توجه و بر اساس آن ضوابط اقدام نمايند.

شرایط ثبت نام کنکور: شرط اختصاصی ششم

بر اساس مصوبه چهل و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ريزي كنكور مورخ،1383/12/3 با توجه به محدوديت امكانات دانشگاه هـا و مؤسسات آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادلانه فرصت هاي موجود بين تمامي متقاضيان، پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبلاً بـا اسـتفاده از امكانات دولتي (آموزش رايگان) تحصيلات خود را در رشته اي به اتمام رسانيده اند، در همان مقطع قبـولي قبلـي و در همـان دوره (روزانـه) امكان پذير نمي باشد. اين قبيل از داوطلبان در صورت تمايل مي توانند براي دوره نوبت دوم (شـبانه) در همـان مقطـع متقاضـي شـوند و يـا در صورت قبولي در دوره روزانه، مي توانند با پرداخت شهريه همانند دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصيل دهند.

تبصره در خصوص رشته های پزشکی:

الف - لزوم گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش آموختگان مقاطع كارداني و بالاتر كه مشمول گذراندن طرح نيروي انساني مي باشند.
ب- نداشتن هرگونه تعهد خدمت به ارگان ها و يا دستگاه هاي اجرايي و نداشتن تعهد خدمت استفاده از سهميه مناطق محروم.
ج- انجام تعهد آموزش رايگان و يا پرداخت هزينه هاي استفاده از آموزش رايگان در مقطع تحصيلات دانشگاهي قبلي.

شرایط ثبت نام کنکور , شرایط ثبت نام کنکور سراسری , شرایط ثبت نام کنکور 97 , شرایط ثبت نام کنکور سراسری 97 , شرایط شرکت در کنکور , شرایط شرکت در کنکور سراسری , شرایط شرکت در کنکور 97 , شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 , ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تحصیلی تلفنی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تحصیلی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره برنامه ریزی کنکور ریاضی , برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی , انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی , ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98,ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, کنکور ریاضی, کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور رباضی, ثبت نام کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور, ثبت نام با تاخیر, ثبت نام با تاخیر کنکور ریاضی 98, ثبت نام با کنکور ریاضی ,کنکور ریاضی, کنکور 97, کنکور 96, کنکور فیزیک, کنکور ریاضی و فیزیک, کنکور بدون آزمون, انتخاب رشته بدون آزمون , قبولی مهندسی, رشته ریاضی و فیزیک,مهندسی برق, مهندسی مکانیک, مهندسی کامپیوتر, مهندسی عمران, مهندسی معماری, مهندسی صنایع, مهندسی نفت, مهندسی الکترونیک, مهندسی برق مخابرات, مهندسی دریا, مهندسی کشاورزی, مهندسی برق قدرت, مهندسی شهرسازی, مهندسی سازه, مهندسی نقشه برداری, مهندسی خطوط ریلی, مهندسی کنترل فرآیند, مهندسی مکانیک جامدات, مهندسی هوا و فضا, مهندسی کامپیوتر, مهندسی فناوری اطلاعات, مهندسی پلیمر, مهندسی معدن, مهندسی ساخت و تولید , مهندسی شیمی , مهندسی مواد , مهندسی پزشکی و مهندسی انرژی مشاوره تلفنی نظام وظیفه,مشاوره تلفنی تحصیلی,مشاوره تلفنی رهیاب

خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی صدای رهیاب

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره درسی کنکور

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره برنامه ریزی کنکور

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع ثبت نام بدون کنکور دانشگاه

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع ثبت نام کنکور تجربی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع ثبت نام کنکور انسانی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع ثبت نام کنکور ریاضی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع ثبت نام کنکور هنر

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع ثبت نام کنکور زبان

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع معرفی دانشگاه سراسری

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع معرفی دانشگاه پیام نور

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع معرفی دانشگاه آزاد اسلامی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع معرفی دانشگاه غیر انتفاعی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع معرفی دانشگاه فنی حرفه ای

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع معرفی دانشگاه علمی کاربردی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره کنکور تلفنی (مشاوره کنکور سراسری)

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره انتخاب رشته تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره معافیت تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره معرفی رشته های دانشگاهی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره معرفی دانشگاه های کشور

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره کنکور کارشناسی ارشد

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره کنکور دکتری تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره انتخاب رشته ارشد

مشاوره تحصیلی تلفنی با موضوع مشاوره انتخاب رشته دکتری

مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,اعتماد به نفس,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی


شما می‌توانید در هر زمانی بین ساعات ۸ صبح تا ۱۰ شب با مشاوره تحصیلی تلفنی صدای رهیاب تماس بگیرید و از تجربه مشاوران زبده مشاوره تلفنی صدای رهیاب استفاده کنید.


شرایط ثبت نام کنکور , شرایط ثبت نام کنکور سراسری , شرایط ثبت نام کنکور 97 , شرایط ثبت نام کنکور سراسری 97 , شرایط شرکت در کنکور , شرایط شرکت در کنکور سراسری , شرایط شرکت در کنکور 97 , شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 , ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تحصیلی تلفنی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تحصیلی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره برنامه ریزی کنکور ریاضی , برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی , انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی , ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98,ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, کنکور ریاضی, کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور رباضی, ثبت نام کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور, ثبت نام با تاخیر, ثبت نام با تاخیر کنکور ریاضی 98, ثبت نام با کنکور ریاضی ,کنکور ریاضی, کنکور 97, کنکور 96, کنکور فیزیک, کنکور ریاضی و فیزیک, کنکور بدون آزمون, انتخاب رشته بدون آزمون , قبولی مهندسی, رشته ریاضی و فیزیک,مهندسی برق, مهندسی مکانیک, مهندسی کامپیوتر, مهندسی عمران, مهندسی معماری, مهندسی صنایع, مهندسی نفت, مهندسی الکترونیک, مهندسی برق مخابرات, مهندسی دریا, مهندسی کشاورزی, مهندسی برق قدرت, مهندسی شهرسازی, مهندسی سازه, مهندسی نقشه برداری, مهندسی خطوط ریلی, مهندسی کنترل فرآیند, مهندسی مکانیک جامدات, مهندسی هوا و فضا, مهندسی کامپیوتر, مهندسی فناوری اطلاعات, مهندسی پلیمر, مهندسی معدن, مهندسی ساخت و تولید , مهندسی شیمی , مهندسی مواد , مهندسی پزشکی و مهندسی انرژی مشاوره تلفنی نظام وظیفه,مشاوره تلفنی تحصیلی,مشاوره تلفنی رهیاب  برای مشاوره تحصیلی تلفنی می توانید با مشاوران مشاوره تلفنی صدای رهیاب در تماس باشید:

شرایط ثبت نام کنکور , شرایط ثبت نام کنکور سراسری , شرایط ثبت نام کنکور 97 , شرایط ثبت نام کنکور سراسری 97 , شرایط شرکت در کنکور , شرایط شرکت در کنکور سراسری , شرایط شرکت در کنکور 97 , شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 , ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تحصیلی تلفنی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تحصیلی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره برنامه ریزی کنکور ریاضی , برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی , انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی , ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98,ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, کنکور ریاضی, کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور رباضی, ثبت نام کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور, ثبت نام با تاخیر, ثبت نام با تاخیر کنکور ریاضی 98, ثبت نام با کنکور ریاضی ,کنکور ریاضی, کنکور 97, کنکور 96, کنکور فیزیک, کنکور ریاضی و فیزیک, کنکور بدون آزمون, انتخاب رشته بدون آزمون , قبولی مهندسی, رشته ریاضی و فیزیک,مهندسی برق, مهندسی مکانیک, مهندسی کامپیوتر, مهندسی عمران, مهندسی معماری, مهندسی صنایع, مهندسی نفت, مهندسی الکترونیک, مهندسی برق مخابرات, مهندسی دریا, مهندسی کشاورزی, مهندسی برق قدرت, مهندسی شهرسازی, مهندسی سازه, مهندسی نقشه برداری, مهندسی خطوط ریلی, مهندسی کنترل فرآیند, مهندسی مکانیک جامدات, مهندسی هوا و فضا, مهندسی کامپیوتر, مهندسی فناوری اطلاعات, مهندسی پلیمر, مهندسی معدن, مهندسی ساخت و تولید , مهندسی شیمی , مهندسی مواد , مهندسی پزشکی و مهندسی انرژی مشاوره تلفنی نظام وظیفه,مشاوره تلفنی تحصیلی,مشاوره تلفنی رهیاب  تلفن مشاوره تلفنی صدای رهیاباز سراسر کشور فقط با تلفن ثابت و بدون پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۵۲۲۶

شرایط ثبت نام کنکور , شرایط ثبت نام کنکور سراسری , شرایط ثبت نام کنکور 97 , شرایط ثبت نام کنکور سراسری 97 , شرایط شرکت در کنکور , شرایط شرکت در کنکور سراسری , شرایط شرکت در کنکور 97 , شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 , ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی 98 , مشاوره تحصیلی تلفنی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تحصیلی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره برنامه ریزی کنکور ریاضی , برنامه ریزی کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی , انتخاب رشته کنکور ریاضی , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور ریاضی , ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی 98,ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, مشاوره ثبت نام تلفنی کنکور ریاضی, کنکور ریاضی, کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور رباضی, ثبت نام کنکور ریاضی 98, ثبت نام کنکور, ثبت نام با تاخیر, ثبت نام با تاخیر کنکور ریاضی 98, ثبت نام با کنکور ریاضی ,کنکور ریاضی, کنکور 97, کنکور 96, کنکور فیزیک, کنکور ریاضی و فیزیک, کنکور بدون آزمون, انتخاب رشته بدون آزمون , قبولی مهندسی, رشته ریاضی و فیزیک,مهندسی برق, مهندسی مکانیک, مهندسی کامپیوتر, مهندسی عمران, مهندسی معماری, مهندسی صنایع, مهندسی نفت, مهندسی الکترونیک, مهندسی برق مخابرات, مهندسی دریا, مهندسی کشاورزی, مهندسی برق قدرت, مهندسی شهرسازی, مهندسی سازه, مهندسی نقشه برداری, مهندسی خطوط ریلی, مهندسی کنترل فرآیند, مهندسی مکانیک جامدات, مهندسی هوا و فضا, مهندسی کامپیوتر, مهندسی فناوری اطلاعات, مهندسی پلیمر, مهندسی معدن, مهندسی ساخت و تولید , مهندسی شیمی , مهندسی مواد , مهندسی پزشکی و مهندسی انرژی مشاوره تلفنی نظام وظیفه,مشاوره تلفنی تحصیلی,مشاوره تلفنی رهیاب  شبکه های اجتماعی مشاوره تلفنی صدای رهیاب : کانال تلگرام مشاوره تلفنی صدای رهیاب – صفحه اینستاگرام مشاوره تلفنی صدای رهیاب

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «شرایط ثبت نام کنکور - مشاوره تحصیلی تلفنی» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 09128384678 از سراسر کشور

تماس با 0212291614 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: