مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
دریافت مستقیم نوبت مشاوره09128384678
مشاوره تلفنی سراسر کشور021-22916114
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(12 رای)

ازدواج ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ است. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ باید زمانی گرفته شود که اﻃﻼﻋﺎت و دانسته ﻫﺎی ﻣﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺨﺘﮕﻲ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻧﺪك و ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ. معمولاً ﺟﺎﻣﻌﻪ را در اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎد اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲکنند. ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش، اﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻜﻮﻣﺖ و دﻳﻦ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ در ﺳﺪه اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ که ﺑﺎ ازدواج آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ازدواج از آﻧﺠﺎ که ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻪای دارد. ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ازدواج ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در نتیجه مشاوره پیش از ازدواج اهمیت بسیار بالایی دارد. ﻣﺎ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻌﺘﻘﺪ  بودیم که:

ﺧﺸﺖ اول ﭼﻮن ﻧﻬﺪ ﻣﻌﻤﺎر کج     ﺗﺎ ﺛﺮﻳﺎ ﻣﻲ رود دیوار کج

دلایل عقلی و دینی مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺷﺎد و ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ اﺳﺖ. به گفته دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﺲ مشاور و روانشناس خانواده، « ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰی در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺷﺎداب ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ کند ﻣﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ازدواﺟﻬﺎی ﻣﻮﻓﻖ ».

ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﻼم ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮاﻧﻴﺎن، ﺳﻨﺘﻬﺎ و آﻳﻴﻦ ازدواج ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﻼم ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﺳﻼم دﻳﻦ کاﻣﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻣﺮ ازدواج اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻴﺎر دارد.

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم (ص) ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :

  • ازدواج ﺳﻨﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ.
  • در اﺳﻼم ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از ازدواج ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺮدی از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ کﺴﻲ ازدواج کنیم؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :

ﺑﺎ  ( کفوها) ﻫﻤﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻢ ﺷﺎﻧﻬﺎ. ﻣﺮد ﭘﺮﺳﻴﺪ کفوﻫﺎ ﭼﻪ کسانی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﻣﻨﺎن کفو و ﻫﻢ ﺷﺄن ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در نتیجه قبل از ازدواج نیاز به مشاوره پیش از ازدواج هست تا در انتخاب کفو خود عملکرد بهتری داشته باشیم.

ازدواج ﻣﺤﺪود کردن آزادی اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ که دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻲ دﻫﻴﺪ، آزادی او را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ کنید. ﭘﺲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آزادی دﺧﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭼﻪ کسی ﻣﺤﺪود می کنید.

مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ (ع) ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ از ازدواج ﺑﺎ اﺣﻤﻖ ! زﻳﺮا ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ او ﺑﻼﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺎه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻣﺎم رﺿﺎ می ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: اﮔﺮ درﺑﺎره ازدواج دﺳﺘﻮری از ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﻫﻤﺎن ﻓﻮاﻳﺪی که ﺧﺪا در آن ﻧﻬﺎده کاﻓﻲ ﺑﻮد که ﺧﺮدﻣﻨﺪان را ﺑﺪان ﺗﺮﻏﻴﺐ کند.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ که ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ کنید ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدواج در دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ.


خواندن این مطلب درباره شرایط ازدواج موفق به شما پیشنهاد می شود.


آیا مشاوره پیش از ازدواج ضروری است؟

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ که در آﻏﺎز ﮔﻔﺘﻴﻢ ازدواج ﺧﺸﺖ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ که ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت کمتر و آﺳﻴب ﻫﺎی کمتری روﺑﺮو ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺖ که ﺑﻪ اﻣﺮ ازدواج ﺗﻮﺟﻪ کنیم. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدواج ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ کارﻫﺎﻳﻲ که ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ آﻣﻮزش اﺳﺖ. اﻣﺎ آﻳﺎ ازدواج ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آموزش دارد؟  آﻳﺎ اﺟﺪاد و ﻧﻴﺎکان ﻣﺎ ﺑﺮای ازدواج آﻣﻮزش ﻣﻲ  دﻳﺪﻧﺪ که ما اﻵن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ و آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﻦ ﻗﺪر ﺟﺪی اﺳﺖ که نیاز به مشاوره پیش از ازدواج داشته باشیم؟

ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ که ازدواج ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارد و مشاوره پیش از ازدواج ضروری است. اﺟﺪاد و ﻧﻴﺎکان ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ آﻣﻮزش را ﻣﻲ  دﻳﺪﻧﺪ. آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ارتباطات  ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه و مشاهده رﺳﻮﻣﻲ که ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﻲ، آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ کردند.

لزوم مشاوره پیش از ازدواج در دوران فعلی

اﻣﺎ در دﻧﻴﺎی ﺟﺪﻳﺪ و داﻳﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ رﺳﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﺣﺘﻲ اﺿﻤﺤﻼل رﺳﻮم ﺳﻨﺘﻲ، مدت زﻣﺎن اندکی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. همچنین ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات کمتری ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ کنند. در این صورت ﻣﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ که ﺑﺮای ازدواج آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و درﺑﺎره آن ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ. ما درﺑﺎره ی ﺟﺪی ﺑﻮدن ازدواج ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ که ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﻤﺎم دوران زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪی و ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ.

مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

ﺑﺮای اﻳﻦ که ﺑﻪ ﻟﺰوم مشاوره پیش از ازدواج اندکی واﻗﻊ  ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﮕﺎه کنیم ازدواج را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻲ کنیم:

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ی راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ازدواج

برای روشن شدن اهمیت مشاوره پیش از ازدواج به مقایسه ازدواج با گواهینامه رانندگی می پردازیم. ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ی راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ که ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی زﻳﺮ را ﻃﻲ کنید.

1- معاینه ﭼﺸﻢ و آزﻣﻮن ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ

2 ـ اﻣﺘﺤﺎن  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻲ

3 ـ اﻣﺘﺤﺎن راﻧﻨﺪﮔﻲ و اﺛﺒﺎت ﻣﻬﺎرت رانندگی

راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ وحشتناکی می ﺷﻮد. اﻣﺎ آﻳﺎ ازدواج ﺑﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻃﻼق، ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد کودکان ﺗﻚ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ بی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻏﻴﺮه را در ﭘﻲ ﻧﺪارد؟

ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻳﻢ که ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻘﺎ ﺿﺎی ازدواج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺷﺎداﺑﻲ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اما ﻋﻘﺪ ازدواج در دﻧﻴﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻲ دارد که ﻻزم اﺳﺖ در قالب مشاوره پیش از ازدواج ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ. اﻳﻦ ﭘﻴﺶ زمینه ها  در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ی راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

1 ـ آزﻣﻮن ﺑﻴﻨﺸﻲ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت کفایت و رﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﺶ ﻓﺮد در ﻣﻮرد اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده.

2ـ ﮔﺬراﻧﻴﺪن آزﻣﻮﻧﻲ درﺑﺎره ی آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و اﻧﺘﻈﺎرات ازدواج و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣاکم ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك .

3ـ ﮔﺬراﻧﻴﺪن آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض.

ما ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﮕﺮ، ﻣﺸﺎور و رواﻧﺸﻨﺎس که ﺑﺎ ﺻدﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎوره کرده ایم که از ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ازدواج ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ازدواج ﺑﺪ آزار دﻳﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻳﻢ که اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد بی تردید ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻻزم اﺳـﺖ کـﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺪﻳﺪ، واﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. به ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻏﻔﻠﺖ از ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮی ﻳﻚ ﻧﺎداﻧﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. حداقلی ترین کاری که می توان در این زمینه انجام داد، انجام مشاوره پیش از ازدواج است.


خواندن این مطلب با موضوع دوران پس از ازدواج به شما توصیه می شود.


ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی درﺑﺎره ی ازدواج

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮی که ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع مشاوره پیش از ازدواج کمک کند وﻗﺖ و ﭘﻮﻟﻲ اﺳﺖ که اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﻲ که ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ دو روز ﻃﻮل ﻣﻲ کشد ﺻﺮف می کنند. در ﺣﺎﻟﻲ که ﺑﺮای ﺧﻮد ازدواج که ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ  ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﭘﻮﻟﻲ ﺻﺮف نمی کنند. ﺣﺘﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای آن در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

دﻳﻮﻳﺪ اوﻟﺴﻮن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: آﻧﻬﺎ اﻧﺮژی زﻳﺎدی را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب کیک ﻋﺮوﺳﻲ ﺻﺮف ﻣﻲ کنند. کیکی که ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺻﻮل ﭘﻮﻳﺎی ازدواج و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮﺷﺪن و ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر ﺷﺪن ﺑـﻪ کار ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ. ولی ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه  ﺑﺰرگ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎﺳﺖ.

مشاوره پیش از ازدواج,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ازدواج

شغل و حرفه یکی از موضوعات مهم و حیاتی هر فرد است. به همین دلیل مقایسه آمادگی برای حرفه با ازدواج و تشکیل خانواده می تواند لزوم مشاوره پیش از ازدواج را بهتر نشان دهد. ﻣﻘﺪار وﻗﺘﻲ که ﺻﺮف آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮای ﻳﻚ کار ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻮﻳﺪ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ که ﺑﺎﻳﺪ دوازده ﺳﺎل دوره ی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﻃﻲ کرده ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻻزم اﺳﺖ که ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﻲ در کنکور داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ ی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ  کنید. ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ زﻣﺎﻧﻲ که ﺷﺎﻏﻞ ﺷﻮﻳﺪ ﺑـﻪ زودی درﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ که ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮل ﻣﻲ کشد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزی و آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻻزم را در ﺣﺮﻓﻪ و کار ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ.

ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ که ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺴﻴﺮی ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ اﺳﺖ که ﺑﻪ ﺗﻼش ﻧﻴﺎز دارد. اﻣﺎ کمتر ﻓﺮدی ﻫﺴﺖ که در ﻣﻮرد ﺻـﺮف وقت و ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اﻫﻤﺎل کند و آن را ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎرد. ﺑرﺧﻼف ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻮرد ازدواج ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ی ﻣﺎ و اکثر ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

آیا در شرایط فعلی جامعه افراد روند مشاوره پیش از ازدواج به خوبی مورد توجه است؟

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺮای ازدواج کافی اﺳﺖ کسی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. اﮔﺮ عاشق ﻫﻢ ﺑﻮدﻳﺪ که ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻳﺪ اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ازدواج ﺧﻮاﻫﻴﺪ کرد. روز ﺑﺰرگ که ﻓﺮا رﺳﻴﺪ ﻣﺮاﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻴﺪ کرد که ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﺴﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﻧﺪك و کمبود آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ که ﮔﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﻲ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. آیا در چنین شرایطی به مشاوره پیش از ازدواج توجه شده است؟

ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ازدواج ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮی ﻧﮕﺎه کرد. ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اینکه ما ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎی برنامه های زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ازدواج اوﺳﺖ.

جهت استفاده از خدمات مشاوره پیش از ازدواج تلفنی صدای رهیاب باید چه کار کنم؟

طلاق,عوامل طلاق,,مشاوره طلاق,دخالت والدین,وابستگی به خانواده

هموطنان عزیز می توانند در ساعات مختلف شبانه روز، حتی در روزهای تعطیل با ما در تماس باشند. جهت تماس با مرکز مشاوره خانواده تلفنی صدای رهیاب تنها کافی است شماره ۹۰۹۹۰۷۵۲۲۶ را از سراسر کشور و شماره ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۸ از تهران بدون پیش شماره و تنها از طریق تلفن ثابت شماره گیری کنید. و از مشاوره مشاوران مرکز مشاوره خانواده تلفنی صدای رهیاب استفاده نمایید.


خدمات کلان مشاوره تلفنی صدای رهیاب در زمینه مشاوره خانواده تلفنی

رضایت زناشویی,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «مشاوره پیش از ازدواج - مشاوره خانواده» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: