مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
دریافت مستقیم نوبت مشاوره02122916115
مشاوره تلفنی سراسر کشور021-22916114
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(29 رای)

گرایش های مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی

مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی شامل 7 گرایش می شود. 1- روانشناسی عمومی 2- روانشناسی بالینی 3- سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) 4-روانشناسی صنعتی و سازمانی 5-روانشناسی و آموزش کودکاناستثنائی6-روانشناسی تربیتی 7-مشاوره (گرایش های خانواده، مدرسه، شغلی و توانبخشی) می باشد.

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی یکی از گرایش های ارشد روانشناسی است. که توجه آن معطوف به شناخت نابهنجاری های شناختی و شخصیتی و رفتاری، وتغییر آنها از طریق روش های گوناگون رواندرمانی می باشد. مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,اعتماد به نفس,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

هدف از پذیرشدانشجو در کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به شرح زیر می باشد:

 1. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برای ارائه خدمات بالینی روانشناسی در مراکز و موسسات مربوط.
 2. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف روانشناسی بالینی.
 3. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برای قبول مسئولیتهای خدماتی و پژوهشی در موسسات دولتی.
 4. آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدماتی و پژوهشی در موسسات دولتی.
 5. آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدمات بالینی پژوهشی روانشناسی بالینی می شود.

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی یکی دیگر از گرایشات روانشناسیمی باشد. کهاز سویی بیشتر معطوف به شناخت مسائل روانی و علل رفتارهای انسانیو کاربرد آن در مسایل اجتماعی روانی است. و ازسوی دیگر معطوف به آموزش و پرورش کودکان استثنایی می باشد.

هدف از پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد روانشناس عمومی

 1. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برای ارائه خدمات روانشناسی در مراکز و موسسات مربوطه.
 2. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی در فعالیت های پژوهشی در زمینه روانشناسی عمومی.
 3. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برای قبول مسئولیت های خدماتی و پژوهشی در موسسات و نهادهای دولتی.
 4. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برای آموزش در مسائلی که مربوط به ارئه خدمات پژوهشی روانشناسیمی شود.
 5. آمادگی برای تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی.

کارشناسی ارشد روانسنجی

هدف از پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد روانشناسی روانسنجی (سنجش و اندازه گیری)، تربیت افراد متخصصی است. که با جنبه های نظری و کاربردی در زمینه های مربوط به اندازه گیری و ارزیابی خصوصیات مختلف افراد انسانی و مهارت های او، آشنایی کافی داشته. و توانایی به کارگیری آن را در موفقیت های شغلی و در آموزش و پرورش داشته باشند. افرادی که در کارشناسی ارشد روانشناسی روانسنجی (سنجش و اندازه گیری) فارغ التحصیل می شوند با استفاده از تئوری کلاسیک اندازه گیری و تئوری های ویژگی پنهان و همچنین تشکیل تجربی آزمون های استعداد تحصیلی باید بتوانند در سطوح وسیعی از سنجش آموزشی و تربیتی را انجام دهند. و با اجرای آزمون های تشخیصی و افتراقی، قادر به انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های مشاوره شغلی و مشاوره تحصیلی باشند.

هدف از پذیرش و تربیت افراد در کارشناسی ارشد روانشناسی روانسنجی (سنجش و اندازه گیری)

 1. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی روانسنجی برای انتخاب افراد اصلح چه در موسسات آموزشی چه در مشاغل خصوصی و دولتی از طریق سنجش دقیق و خصوصیاتافراد.
 2. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی روانسنجی در طبقه بندی افراد از نطر استعداد و خصوصیات روانی در گرو های مختلف از طریق سنجش توانایی ها و خصوصیات روانی.
 3. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی روانسنجی در طبقه بندی و جایگزینی افراد و یا تغییر مشاغل آنها از طریق سنجش خصوصیات ذهنی و خلقی افراد.
 4. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی روانسنجی در ارزشیابی کفایت تخصصی و آموزشی برای گرفتن مدرک و مجوز کار.
 5. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی روانسنجی در ارزشیابی تحصیلی.
 6. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی روانسنجی در امور تحقیق و پژوهش.
 7. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی روانسنجی در ارزیابیدرون داد و برون داد سازمان ها و نهادها.
 8. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی روانسنجی برای تهیه آزمون های استاندارد.

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

گرایش ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی شامل مطالعه علمی رابطه میان انسان و دنیای کارش و افرادی که در طول زمان کاری با آنها برخورد می کند، می باشد. در واقع روانشناسی صنعتی سازمانی با رفتار آدمی در محیط های کاری در ارتباط می باشد. برای آنکه سازمان ها و نهادهای کاری به بهره وری و پیشروی فزاینده ای برسند نیازمند این هستند که کارمندان بر حسب توانایی و مهارت ها، و رغبت هایشان نقشی را بپذیرند و سازگار باشند تا انگیزه کافی برای کار داشته باشند و کیفیت شغلی به حد مطلوب برسد.

هدف از پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

 1. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی در روانشناسی کارکنان. شامل تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل، برنامه ریزی نیروی انسانی، تامین نیروی انسانی، آموزش کارکنان، ارزشیابی عملکرد، نظام های حقوق و مزایا، و نظام پیشرفت شغلی.
 2. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی در رفتار سازمانی. شامل انگیزش شغلی، نگرش های شغلی، ارتباطات، قدرت و نظارت، رهبری و تصمیم گیری فردی و گروهی.
 3. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی در بالندگی سازمانی. شامل کاربردها و فنون برای بهبود فرهنگ، استراتژی، فرایندها و ساختارهای سازمانی.
 4. استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی در زمینه های مهم دیگری همانند روانشناسی مهندسی، روانشناسی حرفه ای، روابط صنعتی، روانشناسی مصرف کننده، روانشناسی مدیریت.

مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,اعتماد به نفس,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکاناستثنائی

هدفاز آموزشو پرورشکودکاناستثنایی(کودکان تیزهوش تا کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان نابینا و کم بینا، کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای ناتوانی های تکلمی، و کودکان دارای ناتوانی های حرکتی و ذهنی ) فراهمکردنفرصتهایمناسبو امکاناتآموزشیویژهبهمنظور شکوفاسازیحداکثر توانایی هایذهنیو جسمیاینکودکانبا توجهبهویژگی هایعقلانیو جسمانیآناناست و هدف این دوره تربیت افرادی است که بتوانند آموزش و پرورش کودکان استثنایی را عهده دار گردند. دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش کودکان استثنایی ملزم به گذراندن دروسی مانند روانشناسی بالینی کودک، اصول و روش های آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی، بازپروری حرکتیمی باشند.

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

یکی دیگر از گرایش های ارشد روانشناسی، رشته روانشناسی تربیتی یا روانشناسی پرورشی است. رشته روانشناسی تربیتی یا روانشناسی پرورشی شاخه ای از علم روانشناسی است. که حاصل جمع دو علم روانشناسی و تربیت است. روانشناسی تربیتی به کاربرد روانشناسی در امر آموزش و یادگیری اطلاق می شود و علمی است که به ماهیت و چگونگی یادگیری، روش های آموزشی، سنجش و ارزشیابی آموخته های یادگیرندگان می پردازد. روانشناسی تربیتی تقریباً همه موضوع های روانشناسی را در بر می گیرد و نقش کارسازی در شناخت شاگردان، تربیت معلمان و طرح و اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی به عهده دارد، علاوه بر آن برای کمک به افرادی که دارای اختلال های یادگیری هستند نیز سودمند می باشد. دانشجویان ارشد روانشناسی تربیتی ملزم به گذراندن واحد هایی مانند نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش، سنجش و اندازه گیری، تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته، نظریه ها و روش های آموزشمی باشند.

گرایش مشاوره در کارشناسی ارشد روانشناسی - گرایش هایمشاورهخانواده، مدرسه، شغلی و توانبخشی)

کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره - گرایش مشاوره تحصیلی (مدرسه)

مشاوره مدرسهای به دانش آموز در انتخاب رشتهتحصیلی، مواد درسی، یا حل مشکلات تحصیلی کمک می کند. برخی از اهداف این رشته راهنمایی دانش آموزان در امر آموزش و کسب عادت های صحیح در مطالعه، کمک به دانش آموزان در ارزیابی صحیح علایق، استعداد ها و توانایی های خود به منظور طرحریزی های تحصیلی، کشف علل مشکلات تحصیلی دانش آموزان و کمک به آنان در رفع آن ها، کمک به معلمان در انطباقدادن روش های تدریس خود با نیازمندی ها و استعدادهای فردی دانش آموزان . می باشد.

دروس ارشد روانشناسی گرایش مشاوره تحصیلی

دانشجویان ارشد روانشناسی گرایش مشاوره تحصیلی علاوه بر گذراندن دروس مشترک بین تمامی گرایش های مشاوره مانند آمار استنباطی، نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریهها و روشهای مشاوره گروهیملزم به گذراندن واحدهای تخصصی از جمله اصول و روش های مشاوره تحصیلی و مشاوره شغلی، روابط و مناسبات انسانی در مشاوره مدرسه، خدمات مشورتی در مدرسهمی باشند.

کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره - گرایش مشاوره شغلی

همانطور که از اسم این رشته پیداست، مشاوره شغلی به کار در سازمان ها، مدارساشاره دارد. مشاوره و راهنمایی شغلی جریانی پیوسته و مداوم است که نگاهی آینده گرا داشته و با طرح ریزی، آمادگی و سازش فرد با شغل انتخابی، سروکار دارد. در واقع فراگردی دو سویه است که از یک سو بر تمام جنبه های شخصیت و شناسایی کامل فرد تأکید دارد. و از سوی دیگر بر اطلاعات حداکثری از مشاغل، فرصت های شغلی موجود و سایر امکانات شغلی و استخدامی نظر دارد. ارشد روانشناسی گرایش مشاوره شغلی نهایتاً به فرد این امکان را می دهد که پس از آگاهی از رغبت ها و استعدادهای فردی و بررسی فرصت های شغلی موجود آگاهانه انتخاب شغل نماید. در واقع «راهنمایی شغلی» مصاحبه اولیه ای است که با توان سنجی و شخصیت شناسی از مراجع و انطباق با شرایط حاکم بر فرصت های شغلی موجود، فرد را در انتخاب شغل صحیح و متناسب راهنمایی می کند. «مشاورهشغلی» فراگیر و پیوسته است. و نقش اساسی آن پس از راهنماییاولیه و انتخاب شغل توسط فرد آغاز می شود. قابل ذکر است که این رشته هنوز در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

دروس ارشد روانشناسی گرایش مشاوره شغلی

دانشجویان رشته مشاوره شغلی علاوه بر گذراندن دروس مشترک بین تمامی گرایش های رشته مشاوره مانند آمار استنباطی، نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریهها و روشهای مشاوره گروهیملزم به گذراندن دروس تخصصی این رشته از جمله سازماندهی و مدیریت خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی، نظریه ها و روش های مشاوره شغلی، تهیه و کاربرد آزمون های روانی در مشاوره شغلیمی پردازند.

کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره - گرایش مشاوره خانواده

همانطور که از نام این رشته پیداست، تمرکز آن بر روی مسائل و مشکلات مربوط به فرد در بستر خانواده و مشکلات خانوادهمی باشد. هدف این رشته بینش و بصیرت دادن به مراجع یا مراجعان است تا مشکل خود را با آگاهی بررسی کنند و دربارهآن به تصمیمگیری بپردازند و به مسائلی مانند: عدم هماهنگی خصوصیات اخلاق، دخالت خویشاوندان در زندگی داخلی، مشکلات زناشویی و عدم هماهنگی در پرورش فرزندان می پردازد.

دروس ارشد روانشناسی گرایش مشاوره خانواده

دانشجویان ارشد مشاوره خانواده، علاوه بر دروس مشترک بین تمامی گرایش های ارشد روانشناسی مشاوره مانند آمار استنباطی، نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریهها و روشهای مشاوره گروهیبه گذراندن دروس تخصصی مانند نظریه ها و روش های مشاوره خانواده، سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده، کارورزی در مشاوره خانوادهو مشاوره ازدواجمی پردازند.

کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره - گرایش مشاوره توان بخشی

مشاوره توانبخشی ویژه معلولین جسمی مانند نابینایان، ناشنوایان، افراد فلج و غیره است. مشاوره در جهت درمان، تربیت، ایجاد اعتماد به نفس در معلولین، بهرهگیری هر چه بیشتر آن ها از نیروها و استعدادهای بالقوه خودشان است. در برخی از مؤسسات تا حدودی مشاوره با معلولین ذهنی و بیماران روانی سروکار دارد.

دروس ارشد روانشناسی گرایش مشاوره توانبخشی

دانشجویان مشاوره توانبخشی علاوه بر دروس مشترک بین تمامی گرایش های رشته مشاوره مانند آمار استنباطی، نظریه کارشناسی ارشد روانشناسی رشته مشاوره، توان بخشی های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریهها و روشهای مشاوره گروهیبه گذراندن دروس تخصصی مربوط به گرایش توانبخشی از جمله مشاوره بحران، مشاوره با سالمندان، مشاوره با معتادانخواهند پرداخت. مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,اعتماد به نفس,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی


مشاوره تلفنی صدای رهیابمشاوره دهنده تخصصی و پاسخگویی به سوالات شما برای تماس با مشاوران تحصیلی ما از تلفن ثابت با شماره

9099075226

تماس حاصل فرمایید این شماره در سراسر کشور بدون پیش شماره و از طریق تلفن ثابت قابل شماره گیری است همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب حتی ایام تعطیل


شما می توانید در هر زمانی بین ساعات 8 صبح تا 9 شب با مشاوره تحصیلی تلفنیصدای رهیاب تماس بگیرید و از تجربه مشاوران زبده مشاوره تلفنی صدای رهیاب استفاده کنید.

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «کارشناسی ارشد روانشناسی - معرفی رشته های دانشگاهی» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 09128384678 از سراسر کشور

تماس با 02122916114 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: