مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
مشاوره تلفنی سراسر کشور:9099075226
مشاوره تلفنی استان تهران:9092305648
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(9 رای)

ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد ( کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد ) همانند ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد در دو نیمسال تحصیلی مهر و بهمن انجام می شود. در واقع پذیرش دوره کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد برای بیشتر رشته ها به صورت بدون آزمون بوده و داوطلبان باید قبل از تکمیل ظرفیت پذیرش رشته و دانشگاه مورد نظر، ثبت نام کنند. یعنی داوطلبانی که سریعتر اقدام به ثبت نام دوره کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد کنند، احتمال بیشتری برای پذیرش دارند.

کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

همانطور که در بالا اشاره شد، ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد ( کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد ) برای بیشتر رشته ها به صورت بدون آزمون است. اما برای رشته های با آزمون، داوطلبان می بایست در کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری ثبت نام کرده و پس از اعلام نتایج اولیه آزمون، نسبت به انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد از طریق کد دسترسی انتخاب رشته که در کارنامه آنها درج شده، اقدام نمایند.

برای مشاوره و ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97 می توانید با مشاوران انتخاب رشته و ثبت نام کنکور صدای رهیاب تماس حاصل فرمایید:

کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد,ثبت نام کاردانی به کارشناسی 97,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

رشته های با آزمون دانشگاه آزاد

رشته هاي گروه پزشكی شـامل: اتـاق عمـل، بهداشـت عمـومي، علـوم آزمايشگاهي، مامايي و هوشبری

طبق اعلام سازمان سنجش ، تاریخ ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری 97 ( ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه سراسری 97 ) از روز یکشنبه 97/02/23 لغایت روز شنبه 97/02/29 می باشد. آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری 97 ( کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه سراسری 97 ) نیز در روز جمعه مورخ 97/05/12 برگزار می شود.

رشته های بدون آزمون 

برای اطلاع از رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد به دفترچه ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد مراجعه کنید.

دفترچه ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام به شرح زیر است:

شرایط عمومی

 • اعتقاد و التزام عملـی بـه اسـلام و یـا یکـی از ادیـان نامبرده در قانون اساسی (مـلاك، وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت نام است).
 • نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامی ایران.

مصادیق عناد شامل موارد زیر است:

 1. مبارزه مسلحانه با نظـام جمهوري اسلامی ایران،
 2. وابسـتگی تشـکیلاتی بـه گروهک هاي محارب،
 3. پرداخت کمک مالی بـه گروهک هـاي محارب یا هواداري تشـکیلاتی از آن گروهک هـا و یـا عضـویت در آنهـا،
 4. تبلیـغ ماتریالیسـم و ادیـان سـاختگی
 • نداشتن فساد اخلاقی.

توضیح: مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشاء می باشد.

 • داشتن توانـایی جسـمی متناسـب بـراي تحصـیل در رشته هاي انتخابی.
 • دانشجویان نباید براي شروع و ادامه تحصیل از لحـاظ قوانین جمهوري اسلامی منعی داشته باشند.

شرایط اختصاصی

 • دارا بـودن مـدرك کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی دانشگاه جـامع علمـی – کاربردی
 • دارا بودن گواهینامه کاردانی رشته هاي مصوب وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري یـا وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسلامی و همچنـین مراکـز ضمن خدمت آموزش و پرورش براي رشته هاي آموزشی.
 • دانشـجویانی کـه پـس از تـاریخ 87/6/31 کلیـه دروس دوره را با میانگین کل کمتر از 12 به اتمام رسانده انـد و فاقد مـدرك کـاردانی مـیباشـند، حـق ثبـت نـام در دوره کارشناسی ناپیوسته را ندارند.
 • کلیه ثبت نام شدگان لازم است در زمـان ثبـت نـام در محل دانشگاهی گواهی فراغت از تحصـیل و تأییدیـه مـدرك کاردانی خـود را تحویـل نماینـد. ریـز نمـرات دروس دوره کاردانی را نیز باید حداکثر 2 ماه بعـد از ثبـت نـام بـه واحـد دانشگاهی مربوط تحویل دهند.

کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد - ضوابط و مقررات صندوق رفاه و بیمه دانشجویی

تسهیلات مالی دانشجویی

قرض الحسنه ها بـه سـه دسـته کوتـاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میگردند.

قرض الحسنه کوتاه مدت حـداکثر 6 مـاه، قـرض الحسـنه میان مدت حداکثر 12 ماه، قرض الحسنه بلند مدت حـداکثر 60 ماه.

قرض الحسنه هـاي کوتـاه مـدت و میـان مـدت در زمـان تحصیل دانشجو تسویه میگردند.

الف – وام هاي کوتاه مدت:

وامها به صورت کوتاه مدت و 3 تا 6 ماهه بدون بهره بوده و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه حساب شود.

ب – وام هاي میان مدت:

اینگونه تسهیلات به دانشجویانی تعلق میگیرد کـه بـراي باز پرداخت نیاز به مهلت بیشتري دارند و از محـل اعتبـارات شُعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها طبق ضـوابط و مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته میشود و در زمـان تحصیل دانشجو تسویه میگردد.

ج – وام هاي بلند مدت:

- این نوع تسهیلات در اختیار دانشجویانی قرار مـیگیـرد که در حین تحصیل قادر به تأمین و پرداخت شهریه و اقسـاط قرض الحسنه خود نمی باشند.

انوع قرض الحسنه

- کمک هزینه اجاره:

بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی براي مدت یک بار در طول تحصیل قابل پرداخت میباشد.

- کمک هزینه تحصیلی:

بابت تأمین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان در طول مدت تحصیل پرداخت میشود. در طـول سال یک بار و صرفاً جهـت مسـکن دانشـجویان غیـر بـومی میباشد با باز پرداخت 12 ماهه.

- کمک هزینه ازدواج:

این وام از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق میگیرد کـه در زمـان دانشجویی متأهل شده باشند. یک بار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت میشود. دانشجویان حـداکثر یـک سـال پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند.

- وام ضروري:

وام ضروري صرفاً جهت عمـل جراحـی، بستري در بیمارستان، هزینه دارو، بیماريهاي خاص و زایمـان میباشد.

تبصره: وام کوتاه مدت شهریه فاقد کارمزد می باشد.

جهت استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی صدای رهیاب باید چه کار کنم؟

کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد,ثبت نام کاردانی به کارشناسی 97,مشاوره روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,خدمات مرکز مشاوره روانشناسی,شماره تلفن مشاوره روانشناسی,مرکز مشاوره روانشناسی تهران

هموطنان عزیز می توانند در ساعات مختلف شبانه روز از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب، حتی در روزهای تعطیل با ما در تماس باشند. جهت تماس با مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب تنها کافی است شماره های زیر را بدون پیش شماره  و تنها از طریق تلفن ثابت شماره گیری کنید. و از مشاوران مرکز مشاوره تلفنی تحصیلی، روانشناسی و خانواده صدای رهیاب استفاده نمایید:

تماس از سراسر کشور: فقط از تلفن ثابت و بدون پیش شماره:     ۹۰۹۹۰۷۵۲۲۶

تماس فقط از استان تهران: فقط از تلفن ثابت و بدون پیش شماره: ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۸


خدمات کلان مشاوره تلفنی صدای رهیاب در زمینه مشاوره کنکور سراسری


خدمات کلان مشاوره تلفنی صدای رهیاب

 1. مشاوره روانشناسی تلفنی
 2. مشاوره خانواده تلفنی

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: