کودک آزاری و نشانه های اصلی آن

کودک آزاری و نشانه های اصلی آن

کودک آزاری به هر مدل آسیب جسمانی غیر عامدانه، غیر تصادفی، بصورت یکباره و ناگهانی که به وسیله پدر و مادر یا حتی افرادی که از کودک مراقبت می کنند گفته می شود.

ادامه مطلب
فهرست
.