کارگاه روانپویشی کوتاه مدت فشرده تخصصی (کارگاه ISTDP)

کارگاه روانپویشی کوتاه مدت فشرده تخصصی (کارگاه ISTDP)

روش درمانگری روانپویشی کوتاه مدت را دانشمند ایرانی حبیب دوانلو طراحی کرده که در آن روش بلند مدت، کم اثر، سازمان نیافته و نامشخص تحلیل روانی به یک روش کوتاه مدت، اثر بخش، سازمان یافته و روشن تبدیل …

ادامه مطلب
فهرست
.