جانبی شدن کارکردهای مغز یعنی چه؟

جانبی شدن کارکردهای مغز یعنی چه؟

جانبی شدن مهارت های رفتاری و تفاوت های ساختاری و عملکردی در سیستم حرکتی مرتبط است. از نظر مغزی، جانبی شدن به کارکردهای متفاوت دو نیمکره اشاره میکند.

ادامه مطلب
فهرست
.